Sunday, August 21, 2016

VNTM7 E6: Circus

Nguyễn Huy Quang

Trần Thị Thùy Trâm

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Minh Phong

Vũ Trần Kim Nhã

Trịnh Thu Hường

La Thanh Thanh

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Bùi Huy Dương

Hoàng Minh Tùng

Nguyễn Thiếu Lan (Bottom 3)

Trần Thị Thùy Trang (Bottom 3)

Nguyễn Anh Thư (Eliminated)

Sunday, August 14, 2016

VNTM7 E5: Underwater with Samsung Galaxy S7 Edge

Vũ Trần Kim Nhã

La Thanh Thanh

Nguyễn Huy Quang

Bùi Huy Dương

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Nguyễn Thị Phương

Hoàng Minh Tùng

Nguyễn Minh Phong

Trần Thị Thùy Trang

Nguyễn Anh Thư

Trần Thị Thùy Trâm

Trịnh Thu Hường (Bottom 2)

Tuesday, August 9, 2016

OzNTM10 E0: Meet The Girls

Aleyna Fitzgerald

Belinda Kosorok

Christy Baker

Daisy Davies

Jessie Andrewartha

Jordan Simek

Kassidy Ure

Laura Taaffe

Linnea Jones

Sabine Jamieson

Sofie Baric

Summer Kane

Vitoria Triboni

Sunday, August 7, 2016

VNTM7 E4: Jumping Down The Arcade

Nguyễn Huy Quang

Trần Thị Thùy Trâm

Hoàng Minh Tùng

Nguyễn Thiếu Lan

Bùi Huy Dương

Nguyễn Thị Phương

Trần Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Nguyễn Minh Phong

La Thanh Thanh

Trịnh Thu Hường

Vũ Trần Kim Nhã

Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Duy Minh (Eliminated)

Trương Bùi Hoài Nam (Eliminated)

Hà Thị Út Trang (Eliminated)