Sunday, January 27, 2008

ChNTM1 E3: 1930 film sets

Diana Wu Mei Ting 吳美廷

Angela Yin Ge 殷歌

Icy Zhu Feng 朱楓

Vivian Ma Shu-Yi 馬舒怡 (Returned) 

Yan Xue Qian 閻雪芊

Tanya 坦雅

Aki Zhang Xiao Pei 張曉霈

Michele Wang Jia 王佳 (Bottom 2)

Sarah Bao Jie 鮑潔 (Eliminated)

Sunday, January 20, 2008

ChNTM1 E2: Magazine Covers

Angela Yin Ge 殷歌

Tanya 坦雅

Diana Wu Mei Ting 吳美廷

Aki Zhang Xiao Pei 張曉霈

Icy Zhu Feng 朱楓

Michele Wang Jia 王佳

Yan Xue Qian 閻雪芊 (Bottom 2)

Vivian Ma Shu-Yi 馬舒怡 (Eliminated)