Tuesday, May 30, 2017

PhNTM2 E11: Philippines' Next Top Model, Cycle 2 is...

Angela Lehmann !!!

Runner-up: Adela Marshall

Ina Guerrero (Eliminated)

Monday, May 29, 2017

Meet VNTM8 All-Stars! Top 13 Promo ShootCycle 1
Lại Thị Thanh Hương (Place: 14-15th)

Cycle 2
Nguyễn Thùy Dương (Place: 9th)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Place: 10-11th)

Kikki Lê (Place: 14th)

Cycle 3
Cao Thị Thiên Trang (Place: 3rd)

Cycle 4
Nguyễn Thị Chà Mi (Place: 3-4th)

Cycle 5
Cao Thị Ngân (Place: 3-5th)

Lê Thị Kim Dung (Place: 12th)

Cycle 6
Nguyễn Thị Hợp (Place: 2-4th)

Lương Thị Hồng Xuân (Place: 2-4th)

Cycle 7
Trần Thị Thùy Trâm (Place: 8th)

TMO Winner
Nguyễn Hồng Anh

Nguyễn Thị Phương Oanh

Thursday, May 25, 2017

GNTM12 E16: Germany's Next Top Model, Cycle 12 is...

Céline Bethmann #Team Thomas Hayo !!!

Runner-up: Serlina Hohmann #Team Thomas Hayo

Romina Brennecke #Team Michael Michalsky (Eliminated)

Leticia Wala-Ntuba #Team Michael Michalsky (Eliminated)