Saturday, July 22, 2017

VNTM8 E5: Posing with Snakes & Pythons

Cao Thị Ngân (Cycle 5)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Kikki Lê (Cycle 2)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2)

Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6) (Bottom 3)

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7) (Eliminated)

Nguyễn Hồng Anh (TMO) (Eliminated)

Saturday, July 15, 2017

VNTM8 E4: IVY Moda Challenge

Nguyễn Hồng Anh (TMO) and Kikki Lê (Cycle 2)

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7) and Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4) and Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2) and Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5) and Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) (Bottom 2)

Cao Thị Ngân (Cycle 5) and Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6) (Eliminated) 

Saturday, July 8, 2017

VNTM8 E3: Posing with silk video shoot

Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Kikki Lê (Cycle 2)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Nguyễn Hồng Anh (TMO)

Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) (Bottom 2)

Cao Thị Ngân (Cycle 5)the original eliminee but was saved

Saturday, July 1, 2017

VNTM8 E2: The "FIGHT" of the Phoenix

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3) and Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) and Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Kikki Lê (Cycle 2) and Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1), Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7) and Nguyễn Hồng Anh (TMO)

Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6) (Bottom 2) and Cao Thị Ngân (Cycle 5)

Nguyễn Thị Phương Oanh (TMO) (Eliminated) and Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)