Saturday, January 10, 2015

VNTM5 E10: Hanging from a Skyscraper

Phạm Duy Anh

Cao Thị Ngân

Tạ Quang Hùng

Tiêu Ngọc Linh

Nguyễn Thị Oanh (Returned) 

Đặng Văn Hội (Eliminated)

No comments: