Friday, November 18, 2016

UkrNTM3 E13: Steampunk

#Team Sergey Nikitiuk
Darya Maistrenko

#Team Richard Horn
Maria Grebenyuk

Sveta Kosovska

#Team Sonja Plakyziuk
Katya Svinarchuk (Eliminated)

No comments: