Saturday, July 15, 2017

VietnamNTM8 E4: IVY Moda Challenge

Nguyễn Hồng Anh (TMO) and Kikki Lê (Cycle 2)

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7) and Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4) and Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2) and Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5) and Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) (Bottom 2)

Cao Thị Ngân (Cycle 5) and Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6) (Eliminated) 

No comments: