Saturday, October 7, 2017

UkrNTM4 E6: Portraying Cancer Victims

Anastasiya Gladchenko

Ekateryna 'Awa' Pryhoda and Mariya Shevchenko

Viktoriya 'Vika' Rgoalchuk and Samvel Tumanyan

Olena Feofanova and Maksim Sosnovskiy

Revan Palykh and Iryna 'Ira' Moysak

Danilo Zolotov (Bottom 2) and Elyzaveta 'Liza' Doronko

Dmytro 'Dima' KharlamovAnastasiya Panova (Eliminated)Serhiy 'Stone' Pistryi and Svyatoslav 'Svyat' Boyko

No comments: