Sunday, December 8, 2013

VNTM4 E10: Bourjois Lipstick Commercial/F Magazine Covers in Paris
Lê Văn Kiên and Mâu Thị Thanh Thủy

Mâu Thị Thanh Thủy

Lê Văn Kiên


Vũ Tuấn Việt (Bottom 3) and Nguyễn Thị Chà Mi

Vũ Tuấn Việt (Bottom 3)

Nguyễn Thị Chà Mi


Dương Mạc Anh Quân (Eliminated) and Nguyễn Thị Hằng (Eliminated)

No comments: