Sunday, December 1, 2013

VNTM4 E9: Gods and Goddesses in Singapore

Nguyễn Thị Chà Mi

Mâu Thị Thanh Thủy

Lê Văn Kiên

Vũ Tuấn Việt

Nguyễn Thị Hằng

Dương Mạc Anh Quân (Bottom 2)

Trần Quang Đại (Eliminated)

No comments: