Saturday, June 25, 2016

The FaceVN1 E2: Runway with Chung Thanh Phong's Design

#Team Hồ Ngọc Hà
Phí Phương Anh

Lê Thị Ngân Hà

Lilly Nguyễn

Chúng Huyền Thanh

Tô Uyên Khánh Ngọc (Eliminated)

#Team Phạm Hương
Diệp Linh Châu

Ngụy Thiên An

Đỗ Trần Khánh Ngân

Nguyễn Thị Thành (Eliminated)

#Team Lan Khuê
Ngô Thị Quỳnh Mai

Trần Thị Kim Chi

Nguyễn Thu Hiền

Lê Thị Ngọc Út (Bảo Ngọc)

My Lê Nguyễn (Eliminated)

No comments: