Saturday, August 19, 2017

VietnamNTM8 E9: Action Scenes video-shoot

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Cao Thị Ngân (Cycle 5)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

No comments: