Wednesday, April 29, 2015

AsiaNTM3 E6: Zalora Fashion Catalogue

Ayu Gani

Aimee Bradshaw

Melissa Tan

Kirsteen 'KB' Barlow

Tahlia Raji

Amanda Chan

Barbara Katsuki(Bottom 2)

Monika Sta. Maria(Bottom 2)

No comments: