Thursday, May 21, 2015

ChNTM5 E1: Colorful Editorial

Lee Si Jia 李斯佳

Deng Tian Long 邓天龙

Li Hao Ting 李浩庭

Xian Xia 弦夏

Li Xue 李雪

Yi Chen 伊程

Huang Si Qi 黄斯琪

Yu Ling Yun 于灵芸

Ha Sheng 哈昇

Meng Ting 梦婷

Wang Meng 王萌

Jia Zhen Zhen 贾珍珍

Zhao Zhuo Nun 赵卓能

Wang Ren Chuan 王仁川

Jiang Ying 姜英 (Eliminated)

Lai Yu Ting 赖郁庭 (Eliminated)

No comments: