Thursday, May 28, 2015

ChNTM5 E2: Jungle Wilderness

Yi Chen 伊程

Xian Xia 弦夏

Lee Si Jia 李斯佳

Huang Si Qi 黄斯琪

Jia Zhen Zhen 贾珍珍

Li Xue 李雪

Wang Ren Chuan 王仁川

Zhao Zhuo Nun 赵卓能

Meng Ting 梦婷

Li Hao Ting 李浩庭

Deng Tian Long 邓天龙

Yu Ling Yun 于灵芸

Wang Meng 王萌 (Bottom 2)

Ha Sheng 哈昇 (Eliminated)

No comments: