Thursday, June 4, 2015

ChNTM5 E3: Beauty Shot with Flowers

Xian Xia 弦夏

Wang Ren Chuan 王仁川

Lee Si Jia 李斯佳

Li Xue 李雪

Yi Chen 伊程

Li Hao Ting 李浩庭

Zhao Zhuo Nun 赵卓能

Deng Tian Long 邓天龙

Wang Meng 王萌

Yu Ling Yun 于灵芸

Huang Si Qi 黄斯琪

Jia Zhen Zhen 贾珍珍 (Bottom 2)

Meng Ting 梦婷 (Eliminated)

No comments: