Thursday, June 11, 2015

ChNTM5 E4: I.AM. Lookbook

Lee Si Jia 李斯佳

Xian Xia 弦夏

Huang Si Qi 黄斯琪

Yi Chen 伊程

Zhao Zhuo Nun 赵卓能

Wang Ren Chuan 王仁川

Li Xue 李雪

Li Hao Ting 李浩庭

Deng Tian Long 邓天龙

Wang Meng 王萌

Yu Ling Yun 于灵芸 (Bottom 2)

Jia Zhen Zhen 贾珍珍 (Eliminated)

No comments: