Thursday, June 18, 2015

ChNTM5 E5: Childhood Memories

Li Hao Ting 李浩庭

Li Xue 李雪 and Deng Tian Long 邓天龙

Lee Si Jia 李斯佳

Wang Ren Chuan 王仁川 and Huang Si Qi 黄斯琪

Zhao Zhuo Nun 赵卓能

Yi Chen 伊程

Xian Xia 弦夏 (Bottom 3)

Wang Meng 王萌 (Eliminated)

Yu Ling Yun 于灵芸 (Eliminated)

No comments: