Thursday, October 22, 2015

I Supermodel (China) S2 E1: Makeovers/I Supermodel magazine covers

Team KO
Liu Xin Jie 刘欣洁

Chen Yu Ting 陈玉婷

Zhao Jia Tong 赵家彤

Wang Shu Qi 王书琪

Sun Chen Min 孙臣民

Long Jun Jiao 龙浚骄

Ma Hui Hui 马慧慧

Team OK
Wang Meng Ya 王梦雅

Na Guang Zi 那广子

Bi Jing 毕婧

Ma Meng Jia 马梦嘉

Li Meng Qi 李梦琦

Wang Xi Ran 王熙然

Jiang Yun Xuan 姜韵轩

No comments: