Sunday, June 18, 2017

The Face Vietnam Season 2: #Team Lan Khuê (Promo Photos)

#Team Lan Khuê

Trình Thị Mỹ Duyên

Trương Mỹ Nhân

Phan Ngọc Ngân

Nguyễn Bạch Tú Hảo

No comments: