Saturday, September 2, 2017

VietnamNTM8 E11: Floating nymphs

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Cao Thị Ngân (Cycle 5) (Eliminated)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3) (Eliminated)

No comments: