Saturday, November 4, 2017

UkrNTM4 E10: Aliens vs humans/Gender Swap/Comic Book Robbers

Svyatoslav 'Svyat' Boyko and Dmytro 'Dima' Kharlamov

Olena Feofanova and Viktoriya 'Vika' Rogalchuk


Mariya Shevchenko and Anastasiya Gladchenko

Serhiy 'Stone' Pistryi (Bottom 2) and Revan Palykh

Maksym Sosnovsky (Eliminated) and Danilo Zolotov

Iryna 'Ira' Moysak (Eliminated outside of judging panel) and Samvel Tumanyan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anastasiya Gladchenko and Revan Palykh

Dmytro 'Dima' Kharlamov and Svyatoslav 'Svyat' Boyko

Olena Feofanova and Maksym Sosnovsky (Eliminated)

Mariya Shevchenko and Samvel Tumanyan

Serhiy 'Stone' Pistryi and Viktoriya 'Vika' Rogalchuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anastasiya Gladchenko and Serhiy 'Stone' Pistryi (w/ Revan Palykh)

Danilo Zolotov and Olena Feofanova (w/ Revan Palykh)

 Dmytro 'Dima' Kharlamov and Mariya Shevchenko (w/ Revan Palykh)

 Maksym Sosnovsky (Eliminated) and Viktoriya 'Vika' Rogalchuk (w/ Revan Palykh)

 Samvel Tumanyan and Svyatoslav 'Svyat' Boyko (w/ Revan Palykh)

No comments: