Saturday, November 18, 2017

UkrNTM4 E12: Neon Demon Inspired Zodiacs/Funsies campaign at a pool party

Anastasiya Gladchenko

Olena Feofanova

Mariya Shevchenko

Samvel Tumanyan

Serhiy 'Stone' Pistryi

Svyatoslav 'Svyat' Boyko

 Viktoriya 'Vika' Rogalchuk

Dmytro 'Dima' Kharlamov (Bottom 2)

Revan Palykh (Bottom 2)

No comments: