Saturday, December 9, 2017

UkrNTM4 E15: Domestic Violence Awareness

Olena Feofanova

Revan Palykh

Samvel Tumanyan

Svyatoslav 'Svyat' Boyko

Viktoriya 'Vika' Rogalchuk (Bottom 2)

Serhiy 'Stone' Pistryi (Eliminated)

No comments: