Saturday, December 16, 2017

UkrNTM4 E16: Portraying African Gods/Goddesses

Svyatoslav 'Svyat' Boyko
God of Wind

Viktoriya 'Vika' Rogalchuk
Goddess of Water

Revan Palykh
God of Mischief

Olena Feofanova (Eliminated) and Samvel Tumanyan (Bottom 2)
Goddess of the Sun                        God of Fertility

No comments: