Friday, October 11, 2013

ChNTM4 E1: Olympic Sports in an Ice Room

Laure Shang 尚雯婕

Anne Yu An Qi 俞安琦

Hanna Hoo Hwan 呼喚

Trixie Dong Zhu Xi 党竹溪

Ksenia Wang Xiao Ting 王晓婷

Yasmin Zhuo Chen Lan 晨岚

Evgenia Wang Xiao Qian 王晓倩

Linda Shi Xin Ling 史欣灵

Daniela Li Qiao Dan 李乔丹

Fanny Chia Fan 夏凡

Lynn Chen Chan Lynn 陈禅琳

Shannon Zong Yi Tung 宗一童

Julia Xie Shu Ya 解舒雅

Franziska Yin Fang Bing 尹芳兵 (Eliminated)

Chen Qi 陈淇 (Eliminated)

No comments: