Sunday, October 13, 2013

VNTM4 E2: Backstage/Catwalk with Fire

Dương Mạc Anh Quân

Lê Uyên Phương Thảo

Lê Văn Kiên

Mâu Thị Thanh Thủy

Ngô Thị Quỳnh Mai

Nguyễn Quốc Minh Tòng

Nguyễn Thị Chà Mi

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Trần Trung

Phan Thị Thùy Linh

Phạm Thị Kim Thoa

Tạ Thúc Bình

Trần Mạnh Kiên

Trần Quang Đại

Vũ Tuấn Việt

Đinh Hà Thu

Đỗ Thị Kim Ngân

No comments: