Friday, October 25, 2013

ChNTM4 E3: Steamy Couples in the Desert


Linda Shi Xin Ling 史欣灵

Daniela Li Qiao Dan 李乔丹

Trixie Dong Zhu Xi 党竹溪

Hanna Hoo Hwan 呼喚

Shannon Zong Yi Tung 宗一童

Anne Yu An Qi 俞安琦

Evgenia Wang Xiao Qian 王晓倩

Julia Xie Shu Ya 解舒雅

Yasmin Zhuo Chen Lan 晨岚

Ksenia Wang Xiao Ting 王晓婷 (Bottom 2)

Lynn Chen Chan Lynn 陈禅琳 (Eliminated)

No comments: