Sunday, October 27, 2013

VNTM4 E4: Quirky Portrait


Lê Văn Kiên

Nguyễn Thị Chà Mi

Phạm Thị Kim Thoa

Vũ Tuấn Việt

Nguyễn Thị Thanh

Trần Quang Đại

Nguyễn Trần Trung

Trần Mạnh Kiên

Nguyễn Thị Hằng

Mâu Thị Thanh Thủy

Dương Mạc Anh Quân

Đinh Hà Thu

Phan Thị Thùy Linh (Eliminated)

Tạ Thúc Bình (Eliminated)

No comments: