Friday, November 1, 2013

ChNTM4 E4: The Woodland Elf Shoot

Linda Shi Xin Ling 史欣灵

Daniela Li Qiao Dan 李乔丹

Hanna Hoo Hwan 呼喚

Anne Yu An Qi 俞安琦

Trixie Dong Zhu Xi 党竹溪

Ksenia Wang Xiao Ting 王晓婷

Julia Xie Shu Ya 解舒雅

Evgenia Wang Xiao Qian 王晓倩

Yasmin Zhuo Chen Lan 晨岚 (Bottom 2)

Shannon Zong Yi Tung 宗一童 (Eliminated)

No comments: