Sunday, November 10, 2013

VNTM4 E6: Lighting Oneself


Vũ Tuấn Việt

Đinh Hà Thu

Nguyễn Trần Trung

Mâu Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Hằng

Dương Mạc Anh Quân

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Chà Mi

Trần Quang Đại

Lê Văn Kiên (Bottom 2)

Trần Mạnh Kiên (Eliminated)

No comments: