Friday, November 8, 2013

ChNTM4 E5: Desperate Housewives

Hanna Hoo Hwan 呼喚 and Anne Yu An Qi 俞安琦

Yasmin Zhuo Chen Lan 晨岚, Linda Shi Xin Ling 史欣灵 and Julia Xie Shu Ya 解舒雅

Trixie Dong Zhu Xi 党竹溪 (Quit) and Daniela Li Qiao Dan 李乔丹

Ksenia Wang Xiao Ting 王晓婷 (Eliminated) and Evgenia Wang Xiao Qian 王晓倩

No comments: