Sunday, November 24, 2013

VNTM4 E8: Circus


Nguyễn Thị Hằng

Vũ Tuấn Việt

Trần Quang Đại

Nguyễn Thị Chà Mi

Mâu Thị Thanh Thủy

Dương Mạc Anh Quân

Lê Văn Kiên (Bottom 2)

Nguyễn Thị Thanh (Eliminated)

No comments: